Op deze pagina

Levering & Retour

Op deze pagina

1. Levering

1.1 De levering van een Product gebeurt, na ontvangst van de Bestelling door Apotheek BENU, in principe binnen een termijn van 2 werkdagen voor Bestellingen geplaatst binnen België. Indien Apotheek BENU om een of andere reden een vertraging in de levering verwacht, dan zal de Cliënt hiervan op de hoogte gebracht worden. Een laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding voor de Cliënt.

1.2 De leveringen gebeuren door Bpost. Apotheek BENU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering indien dit te wijten is aan Bpost.

1.3 Als een Bestelling niet in ontvangst wordt genomen door de Cliënt ondanks verschillende aanbiedingen door de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Apotheek BENU en wordt de Cliënt hierover gewaarschuwd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de Cliënt gevraagd worden en hij/zij zal hiervan de gerelateerde leveringskosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

1.4 Bij de ontvangst van de bestelde Producten, dient de goede staat van het geleverde Product onmiddellijk nagegaan te worden en dient de Cliënt kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de geleverde Producten niet precies overeenstemmen met de Bestelling of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de Cliënt zo snel als mogelijk en in elk geval binnen de 7 dagen na de ontvangst van de Bestelling Apotheek BENU hiervan per e-mail of telefonisch te verwittigen.

1.5 Apotheek BENU verbindt zich ertoe dat de levering van de Vrije Producten volgens de goede officinale farmaceutische praktijken zal plaatsvinden.

2. Herroepingsrecht

2.1 Naargelang het specifieke geval, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling te herroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht.

2.2 Voor wat betreft goederen andere dan Vrije Producten die de Consument aankoopt op de Website, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt ("Herroepingstermijn"). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument Apotheek BENU via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post naar BENU Apotheek Petit Paris Oostende
Torhoutsesteenweg 65 8400 Oostende of via e-mail apotheek.petitparis@benu.be op de hoogte te stellen van zijn beslissing om zijn Bestelling te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). Om de Herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de Herroepingstermijn is verstreken. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Apotheek BENU alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop Apotheek BENU werd geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Bestelling te herroepen terugbetalen. Apotheek BENU zal deze terugbetalingen verrichten onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke Bestelling werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel zou instemmen, op voorwaarde dat zulke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Consument. Apotheek BENU behoudt zich het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen terug heeft gekregen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. In geval van herroeping zal de Consument de directe kosten van het terugzenden van de goederen dienen te dragen.

2.3 In bepaalde gevallen beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:
• Wanneer het gaat om de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; of
• Wanneer het gaat om verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. cosmetica of tandenborstels).

2.4 Voor Vrije Producten beschikt de Consument over een herroepingsrecht tot aan de verzending van de Vrije Producten zonder dat de Consument gehouden is tot opgave van een reden voor de herroeping. Van zodra de Vrije Producten verzonden worden, kunnen deze niet langer worden teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

2.5 Apotheek BENU zal de ontvangst van de herroeping van de Bestelling schriftelijk bevestigen en zal de Consument vervolgens een retourlabel bezorgen en instructies die de Consument kan gebruiken om de betrokken Producten terug te sturen. De Consument kan de betrokken Producten afleveren aan een postkantoor, automaat of een pick-up point. De Consument kan er eveneens voor opteren om de betrokken Goederen te overhandigen aan Apotheek BENU op het volgende adres:

BENU Apotheek Petit Paris Oostende
Torhoutsesteenweg 65
8400 Oostende