Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de erkenning en aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De goederen worden steeds geacht verkocht, afgeleverd en aanvaard te zijn in onze Apotheken. Ze worden diensvolgens steeds vervoerd op kosten en risico van de koper.

3. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

4. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder in-morastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief BTW of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van facturen dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering - aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

5. De betaling dient contant in onze apotheken of ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn is van rechtswege en zonder in-morastelling een moratoire interest verschuldigd ten belope van 1% per maand.

6. In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze hiervoren expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (niet of laattijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder in-morastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% berekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 15 EURO.

7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf als deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.

8. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de BAI., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.